Koninklijke erkenning voor Vereniging van Infrabeheerders

woensdag, 6 oktober, 2021 - 00:00

Toekenning Predicaat Koninklijk
Op 20 mei van dit jaar ontvingen wij het bericht dat het de Koning heeft behaagd om aan de vereniging het predicaat “Koninklijk” te verlenen. Wij heten dus vanaf dat moment de Koninklijke Vereniging van Infrabeheerders (KVIB). Op 8 oktober 2021 heeft de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht de bijbehorende oorkonde aan ons uitgereikt.
De vereniging ontving deze onderscheiding omdat zij in Nederland binnen de publieke sector een zeer vooraanstaande plaats inneemt in het bieden van een relevant netwerk en relevante kennis op het gebied van het beheer van infrastructuur; aanleg, onderhoud, project-, verkeers- en watermanagement (wegen, vaarwegen, water en rail).
 
Onze uitdagingen
Binnen de sector infrabeheer staan we voor grote uitdagingen. De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkveld gaan snel en de toenemende welvaart, groeiende mobiliteit, klimaatverandering en veroudering van de bestaande infrastructuur leveren omvangrijke investerings- en onderhoudsopgaven op. Daarbij hebben we te maken met een aantal majeure trends, die op de lange termijn gevolgen kunnen hebben voor de vraag naar infrastructuur, bijvoorbeeld:
-        de verdere ontwikkeling van zelfsturende voertuigen;
-        de opmars van de elektrische auto in het personenvervoer;
-        de ontwikkeling van Smart grids in de energievoorziening.
Verder zullen de infrastructurele opgaven gaandeweg steeds meer met andere opgaven worden gecombineerd, bijvoorbeeld om doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en veiligheid te bereiken. Hierbij valt te denken aan energieopwekking uit asfalt en plaatsing van zonnepanelen op geluidschermen.
Op het gebied van waterveiligheid vragen zowel versterking van de waterkeringen als het onderhoud aan keringen en dijken toenemende aandacht. De wateropgaven zullen steeds meer een integrale aanpak vergen, waarbij op regionale schaal tussen beheerders wordt samengewerkt en waterveiligheid wordt gekoppeld met beleidsdoelen van bijvoorbeeld natuur, milieu en toerisme. Het terugdringen van de effecten van wateroverlast vraagt om intensieve samenwerking, waarbij de behoefte aan het uitwisselen van ervaringen en te sparren over actuele onderwerpen uit de wereld van infrabeheer nog verder toeneemt.
 
Wat wil en kan de Vereniging haar leden bieden
De KVIB is de enige beroepsvereniging in Nederland die zich specifiek richt op overheidswerknemers in het publieke infrabeheer. Als netwerkvereniging biedt de Vereniging ook in de toekomst een aantrekkelijk platform voor het verwerven en delen van relevante kennis en ervaring en het ondersteunen van samenwerkingsverbanden op het gebied van het beheer van infrastructuur en project-, verkeers- en watermanagement. Voor de toekomst blijft kennis uitwisselen belangrijk, zeker met de grote uitdagingen die nu spelen, zoals de vervanging en renovatie van kunstwerken op een duurzame circulaire wijze en de rol die de infrastructuur kan spelen in de energietransitie en klimaatadaptatie. Door middel van het eigen blad OTAR worden de laatste ontwikkelingen aan de hand van praktijkvoorbeelden met vakgenoten, leden en niet leden, nu al meer dan 100 jaar, gedeeld. Daarnaast ligt het accent van KVIB op persoonlijk contact bij het uitwisselen van kennis en ervaring tussen (oud)collega’s. Deze blijvende aandacht voor de “menselijke kant” in aanvulling op het ‘digitale netwerken’ voorziet duidelijk in een behoefte van onze leden bij de uitoefening van hun professie.
 
Heeft u interesse in het lidmaatschap
Stuur voor meer informatie een e-mail naar kvibinfra@gmail.com of meld u aan als lid via de link Word lid.
 
 
 
Film gemaakt ter gelegenheid van de uitreiking van het predicaat Koninklijk
https://youtu.be/8r0raH2tuCc