Excursie afdeling Apeldoorn

dinsdag, 4 maart, 2014 - 00:00

Beste collega's,
 
Vrijdag jl hebben we een bezoek gebracht aan het Ruimte voor de Rivier project "Veur Lent".
De 'flessehals' in de bocht bij Nijmegen wordt door het landinwaarts verleggen van rivierdijk aan de rechteroever van de Waal weggenomen. Daardoor en door de aanleg van een nevengeul die bij een waterstand van NAP + 10.50 m gaat meestromen wordt er bij hoogwater een waterstandverlaging van 31 cm berekt. In de verlegde dijk komt een betonnen keermuur met in de teen een kwelscherm die tot 18 m onder het maaiveld reikt. Over de nevengeul wordt een brug gebouwd om het eiland dat door de aanleg van de nevengeul ontstaat bereikbaar te houden. Verder moeten zowel de aanbrug van de Waalbrug als van de spoorbrug worden verlengd.
 
Regioprocessen Deltaprogramma
Met het Deltaprogramma wil het kabinet anticiperen op klimaatverandering. Dit door vooruit te kijken en nu keuzes te maken die ons land ook in de verre toekomst (2100) voldoende veiligheid tegen overstromingen garanderen. In 2015 neemt het kabinet een aantal Deltabeslissingen. De provincies hebben de regie op de inbreng van de regio’s. Gelderland heeft de regie over de regioprocessen Waal/Merwedes en IJssel en levert inbreng in de regioprocessen Maas en Nederrijn/Lek waar het gaat om het deel op Gelders grondgebied. 
Via zes gebiedsgerichte deelprogramma’s wordt onderzoek gedaan naar strategieën die deze waterveiligheid op termijn kunnen bieden. Het Deltaprogramma Rivieren is een van de deelprogramma’s. Dit programma is voor Gelderland van groot belang gezien de vele rivieren die stromen over Gelders grondgebied.
 
Aanleiding deltabeslissingen
Naar verwachting stijgt de afvoer van onze grote rivieren de komende eeuw. Dit onder andere als gevolg van klimaatverandering. We moeten rekening houden met zowel hogere als lagere afvoeren; het laatste als gevolg van droge perioden. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel en daalt de bodem en is er meer te beschermen. De economische waarden en het aantal inwoners achter de dijken nemen nog altijd toe. Het is de vraag of de huidige veiligheidsnormen, die dateren uit de jaren zestig, nog voldoen. De provincies hebben de regie op de inbreng van de regio’s. Gelderland heeft de regie over de regioprocessen Waal/Merwedes en IJssel en levert inbreng in de regioprocessen Maas en Nederrijn/Lek waar het gaat om het deel op Gelders grondgebied. 
 
Regioproces Deltaprogramma Rivieren
Het Deltaprogramma Rivieren kent twee stuurgroepen: Delta Rijn en Delta Maas. Deze stuurgroepen stelden in 2012 de opdracht vast om via regioprocessen lokale en regionale overheden en belangengroepen te betrekken bij het opstellen van de adviezen over de voorgenomen Deltabeslissingen. De provincies trekken deze regioprocessen.
 
Regioprocessen Gelderland
Gelderland geeft met de waterschappen per riviertak invulling aan de regioprocessen IJssel en Waal/Merwedes (Land van Heusden en Altena en de Alblasserwaard/ Vijfherenlanden). De regioprocessen Maas en Nederrijn/Lek worden in nauwe samenwerking met de provincies Noord-Brabant en Utrecht uitgevoerd. Voor de indeling van de gebieden zie bijgaande kaart (document).
 
Aansluiting bestaande gebiedsontwikkelingen
De Gelderse regioprocessen zijn ondergebracht bij het prioritair programma Gelderse Gebiedsontwikkeling. Dit maakt een goede aansluiting mogelijk bij bestaande gebiedsontwikkelingen zoals WaalWeelde en IJsselsprong.
 
Resultaat
Het beoogd resultaat is om te komen tot een voorkeursstrategie voor waterveiligheid voor de lange termijn (2050/2100). Resultaat is ook: toegenomen besef bij bestuurders en andere betrokkenen dat waterveiligheid onze gezamenlijke zorg en aandacht verdient.
 
In november 2013 hebben de Gelderse regioprocessen een advies uitgebracht over een voorkeursstrategie. Dit advies, in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel, betreft de IJssel in zijn geheel. 
Voor zowel de Waal als de IJssel is per regio geadviseerd over de best passende strategie. Dit betekent dat in sommige gebieden verhoging en/of versterking van de dijken de voorkeur krijgt. Dit geldt onder andere in gebieden met een groot risico op slachtoffers en economische schade bij een overstroming. In andere gebieden is het mogelijk om via ruimtelijke maatregelen grote hoeveelheden rivierwater af te voeren en het achterliggende gebied te beschermen. 
In alle gevallen is ook gekeken naar zogenaamde ‘meekoppelkansen’: kansen voor andere initiatieven dan waarvoor de maatregel in eerste instantie is bedoeld, en die belangrijk voor natuur, economie en/of  maatschappij zijn. Zoals recreatie, (water)sport, duurzame energiewinning.