Wat deed de ABFR

Communiceren met leden over de  ontwikkelingen binnen de CMHF 
Ook in 2014 zullen er weer de nodige Informatie Bulletins en Nieuwsbrieven voor (kader)leden verschijnen. Via de media en uiteraard via de digitale nieuwsbrief (die voor Perspectief in de plaats gekomen is) kunnen de leden de thema’s die voor hen van belang zijn en de ontwikkelingen daarin op de voet volgen. 
Het laatste actuele nieuws is steeds beschikbaar op de website van de CMHF (www.cmhf.nl) onder het kopje “nieuws”. Verder zijn op de MHP-site (www.vakcentralemhp.nl/bulletin.asp) alle Informatie- Bulletins terug te vinden. 
 
Deelnemen aan besluitvorming binnen de CMHF
Via de ledenraad - vier keer per jaar 
Via Sectorraad FO (functionarissen overheid) - drie keer per jaar. 
 
Belangenbehartiging via CMHF
Naast die belangenbehartiging kunnen de leden van de VWAR/ABFR rekenen op juridisch advies en rechtsbijstand bij arbeidsconflicten en pensioenen en weer gebruik maken van aantrekkelijke kortingen op o.a. OHRA verzekeringen.
 
Behartiging pensioenbelangen
De CMHF zal via haar vertegenwoordigers in het ABP bijzonder alert blijven op de vereiste dekkingsgraad van het ABP, dat wanneer enigszins mogelijk de pensioenen weer (volledig) worden geïndexeerd en er zo spoedig mogelijk een inhaalslag wordt gemaakt om de opgelopen achterstand in te lopen zoals dat ook in 2008 is gebeurd. Uitgangspunt voor de CMHF bij de pensioenonder-handelingen blijft steeds een evenwichtige verdeling van de financiële lasten tussen gepensioneerden en actieven.
 
Deelnemen aan Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) en medezeggenschap
Omdat het werk in de elf ministeries erg verschillend kan zijn, is het ook belangrijk dat er zo dicht mogelijk bij de werkvloer wordt gesproken met de ambtelijk verantwoordelijken van de ministeries. Dit overleg wordt het Departementaal Georganiseerd Overleg genoemd (DGO). Tijdens deze overleggen wordt gesproken over de situatie op het ministerie, bijvoorbeeld over de departementale gevolgen van taakstellingen van het kabinet en de departementale sociale plannen.
In het DGO-I & M worden komend jaar weer alle reorganisatieplannen op rechtpositionele aspecten en beoordeeld en wordt er over onderhandeld over eventueel benodigde extra flankerende maatregelen. Dit na advies van de OR’n en de GOR (met veel bredere advies- en instemmingrol). Tussen de (CMHF)vertegenwoordigers in deze gremia werd steeds onderling afgestemd.
Een belangrijk gespreksonderwerp in de OR’n ,GOR en DGO zal ook dit jaar zijn het Ondernemingsplan 2015 van Rijkswaterstaat met als belangrijkste gesprekspunten: 

  • Het werken volgens nieuwe processen/onderdelen met gelijktijdige vermindering van het aantal fte’s (taakstelling); 
  • Het toepassen van het nieuw sociaal flankerend beleid o.a. VWNW-beleid;
  • Het formele plaatsingsproces in drie fasen, met functievolgers in fase 1;
  • Het wegwerken van alle achterstallig onderhoud voordat de plaatsing echt start;
  • Huisvesting en standplaats vaststellen per functie in de WORDT situatie;
  • Vorming van een mangement-pool voor afdelingshoofden en hoe dat gaat werken;
  • Het RWS project Roosterperspectief & Anders werken, instemming Leidraad 2.0

 
Raadplegen achterban en bijeenkomsten
Via nieuwsbrieven per mail en zullen de leden van de ABFR uitgenodigd worden om zorgen en problemen rond reorganisatie kenbaar te maken aan de vertegenwoordigers in de (G)OR en het DGO. Ook zal er ook eind april een bijeenkomst worden belegd in Utrecht waarin kan worden ingegaan op problemen en oplossingen rond plaatsing in de nieuwe RWS-organisatie en de toepassing van het sociaal flankerend beleid etc. In het najaar wordt een vervolgbijeenkomst gehouden